Bjørntvedtvegen - Best Eiendomsmegler

Bjørntvedtvegen, 3740 Skien

Prisantydning23 000 000,-
BoligtypeNæringstomt
EieformSelveier

Type

Næringstomt

Eieform

Selveier

Gårdsnummer

221

Bruksnummer

1760

23 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
575 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 23 000 000,-))
--------------------------------------------------------
576 342,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
23 576 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Bestill komplett, utskriftsvennlig salgsoppgave

Beliggenhet

Attraktivt beliggende mellom Skien og Porsgrunn - 3 minutter fra Rødmyr industriområde og 5 minutter fra Kjørbekk industriområde - retning Porsgrunn.

Eiendommen ligger i svak hellende skråning på Bjørntvedt, omkranset av landbruksareal. Det er vidt utsyn utover landbruksområder og fjellene rundt mot Borgeåsen.
Tomten er allment kjent som "dalene tomta" og beliggenheten er velkjent for Grenlandsfolk, basert på tidligere gartneri virksomhet og mediaomtale rundt dette.

Den sentrale beliggenheten "midt mellom" Skien og Porsgrunn og potensiale for god utnytting gjør tomta særdeles attraktiv for både kjøpere og ikke minst leietakere - både de som er opptatt av mindre arealer og større produksjonsforetak. 

Avstander til sentrale områder:
E18 - 11 km
Porsgrunn - 6 km
Skien - 6,5 km
Kjørbekk - 2,4 km
Rødmyr - 1,5 km
Bjørndalen Industriområde (Vessia) - 5,4 km
Kongerød industriområde - 4 km (1,3 km)
Herøya industripark - 7,5 km

Adkomst

Hoved adkomst blir fra Bjørntvedtvegen via Hulkavegen (Vegen mellom Skien og Porsgrunn via Klyve).

Tomt

Eiet tomt 37981 m²
Tomten er fordelt på 3 teiger;
Gnr. 221, Bnr. 1760 har et areal stort: 14.658 m²
Gnr. 221, Bnr. 2225 har et areal stort:   9.860 m²
Gnr. 221, Bnr. 2226 har et areal stort: 13.463 m²
Areal vist som næringsbebyggelse i reguleringsplan er på 26.330 m² med BYA 70 %, med samlet tillatt  bruksareal (BRA) på inntil 15.000 m²

Det har tidligere stått bebyggelse på tomten som har vært benyttet som gartneri og hagesenter. Bebyggelsen brant ned i 2009, branntomten er senere ryddet av selger.

Selger opplyser at det ble kjørt inn 35.000 tonn med masse i forbindelse med utvikling av hagesenter tilbake i 2006.
Selger har fått utført grunnundersøkelser som konkluderer med at det undersøkte området (der gartneriet lå før) er rent (Rapport fås ved henvendelse megler).

Følgende rapporter/dokument utarbeidet i forbindelse med regulering er bilag til salgsinformasjon og forutsettes gjennomgått av kjøper før bud inngis:

Rapport -Grunnundersøkelser -Områdestabilitet fra Grunn Teknikk AS v/Svanberg, datert 23.05.2019
Teknisk notat vedr. områdestabilitet, følgende er klippet ut fra dokumentets sammendrag: "I foreliggende notat er områdestabiliteten for planområdet vurdert i henhold til NVE′s retningslinjer 2/2011 og NVE′s veileder 7/2014. Basert på grunnundersøkelser utført innenfor planområdet, samt grunnundersøkelser utført innenfor registrert faresone for mulig kvikkleireskred vest for planområdet, er områdestabiliteten for
planområdet vurdert som tilfredsstillende."
Kopi av dokument (11 sider)  er bilag til salgsoppgaven.

Rapport Miljøteknisk grunnundersøkelse fra Multiconsult, datert 14 .06.2013
Følgende er klippet fra rapportens sammendrag: "Gjennomførte undersøkelser påviser oljeforurensning i et avgrenset område etter lekkasje fra en tidligere overgrunnstank. Forurensningsnivåene er over det som kan tillates for arealer som benyttes til bolig og må derfor fjernes. Området som er forurenset vurderes som avgrenset, og forurensningsnivået på det resterende området er under Klifs normverdi. Eiendommen er egnet til boligformål mhp forurensning, men det må utarbeides en tiltaksplan som sikrer forsvarlig håndtering av forurensede masser og sikrer at gjenværende masser har et akseptabelt forurensningsnivå."
Kopi av dokument (12 sider) fås ved henv. megler.
Epost fra multiconsult, datert 20.05.2020 med emne: FW: Spørsmål forurensing - rapport fra 2013 - er det klippet ut følgende: "Konklusjonen fra undersøkelsene viser at det i hovedsak ikke ble påvist forurensning over akseptkriteriene med unntak av området rundt en tidligere overgrunnstank hvor det ble påvist oljeforurensning i tilstandsklasse 5. Oljen skal ha stammet fra en oljelekkasje i 1990. Basert på regelverket og akseptkriterier for bolig må disse massene fjernes, men ved arealbruk industri vil disse massene kunne bli liggende dersom en spredningsvurdering tilsier at dette er forsvarlig. En slik vurdering er ikke foretatt i tidligere arbeider." og "Det gjøres oppmerksom på at det må utarbeides en tiltaksplan for planlagte tiltaksarbeider hvor graving i forurenset grunn skal beskrives. I planen vil behovet for tiltak og beredskapsplan for å hindre forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø være sentrale temaer. Eventuell fare for spredning i anleggsfasen vil da være ivaretatt."
Kopi av dokument (1 side)  er bilag til salgsoppgaven.

Trafikkutredning, utarbeidet av Asplan Viak, datert 11.04.2019
Følgende er klippet fra rapportens sammendrag: "Vi ser ikke behov for særskilte sikringstiltak i Bjørntvedtvegen, ut over det som allerede er etablert. Da er behovet for tiltak langt større i fv 48 Bjørntvedtvegen nordover. På strekningen mot Kjørbekkdalen er det stor trafikk og høy hastighet, og syklister og gående er henvist til å bruke kjørebanen."
Kopi av dokument (15 sider)  er bilag til salgsoppgaven.

Uttalelse fra vann og avløp- Skien kommune v/enhetsleder Rune Bjerkely -Forvaltning og service, epost datert 22.05.2018
Følgende er klippet fra eposten: "Vannforsyning: For å dekke brannvann for næringsområdet må vann tilknyttes til eksisterende vannkum nr. 148958. Den ligger nord for Bjørntvedtvegen 210. Det må legges ny vannledning frem til næringspmrådet og tilknyttes til eksisterende
vannkum nr. 2255. Det gjør at det blir ringledningssystem på vannledningsnettet i området. Se vedlagte skisseplan for vann og avløp.
Spillvann: Det legges ny spillvannsledning i samme trase som vannledning. I tillegg må spillvannsledningen tilkobles til
eksisterende spillvannslum nr. 150174. Den ligger i GS veg mellom Rienvegen og og Øvre Rønningen 25.
Se vedlagte skisseplan for vann og avløp.
Overvann: Overvann fra næringsområdet føres til Lensmannsbekken via fordrøyningsmagasin. Det er i dag eksisterende
overvann som er ført til bekken. Eksisterende overvannsledning er i dag privat og det må kontrolleres om denne kan benyttes. Det
gjelder både kvalitet på ledningen og dimensjon."
Kopi av epost (1 side) og kopi av Skisseplan for Vann og avløp" (1 side) er bilag til salgsoppgaven.

Notat vedr. overvann fra Asplan Viak datert 10.10.2019
Bl.a. overvannsberegninger og flom er drøftet, herunder kartutsnitt med forslag til løsning overvann.
Kopi av notat (12 sider)  er bilag til salgsoppgaven.

Svar fra NVE, datert 18.02.2020
Omhandler vurderingene og utredningen ift. potensiell kvikkleire; hvor følgende er klippet ut: "Det er ikke funnet masser med sprøbruddegenskaper og det er dermed heller ikke fare for områdeskred" og overvann, hvor følgende er klippet ut: "NVE vurderer at det er en god, konkret og forståelig utredning som svarer på utfordringene tiltaket medfører. Hensynet til overvann ivaretatt på en god måte. 50-årsregnet med 40% klimapåslag legges til grunn for dimensjonering av lokal overvannnsdisponering (LOD). I mangel av føringer i TEK17 kan dette være en fornuftig tilnærming.".
Kopi av "Svar fra NVE" (2 sider) er bilag til salgsoppgaven.

Rapport, Grunnundersøkelser -Geoteknisk datarapport, datert 29.04.19
Følgende er klippet ut fra sammendrag: "Totalsonderingene er i hovedsak utført til stopp mot antatt berg på dybder varierende mellom 1,1
- 19,1 m. Sonderingene i borpunkt 2 og 8 er utført med 0,4 og 0,5 m innboring i antatt berg. Innenfor planområdet er det registrert et topplag av antatt sandige/grusige fyllmasser inntil ca. 2 m dybde. Derunder er det registrert antatt lagdelte sand/siltmasser i relativ løs lagring ned til dybder varierende mellom 4 - 8 m. Videre i dybden er det mer sandige masser i fastere lagring ned til antatt berg.
I skråningen vest for planområdet er det under et topplag av antatt torv/matjord registrert lagdelt løsmasser av antatt sand og silt/leire i relativ fast lagring til avsluttet dybde. Det er ikke registrert masser med sprøbruddegenskaper/kvikkleire."
Kopi av rapport (36 sider) er bilag til salgsoppgaven.

Eierform

Selveier

Boligtype

Næringstomt

Folkebadet.no